Algemene voorwaarden

 

De klant die een bestelling bij Rockhoppersocks.com plaatst wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en er mee akkoord te gaan.  Afwijkende verkoopsvoorwaarden worden schriftelijk bevestigd.  Bij elke aankoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  Indien de klant deze voorwaarden niet aanvaard dan zijn er geen aankopen mogelijk. Rockhoppersocks.com kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging.

 

Enkel meerderjarigen kunnen online goederen aankopen.

 

Prijzen, catalogus of offertes zijn onder voorbehoud en zonder verbintenis voor Rockhoppersocks.com.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van het order.

 

Leveringstermijnen zijn steeds informatief en niet bindend.  Bij betaling per overschrijving wordt pas geleverd als de betaling ontvangen is.  Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of opschorting van de verkoop.

Bij onmogelijkheid van aflevering van de goederen, worden de goederen teruggestuurd naar Rockhoppersocks.com, alle bijkomende kosten inzake betaling en transport zijn ten laste van de klant.  De goederen kunnen aldus in Antwerpen worden opgehaald.  Dit betekent geen opschorting van de aankoop.

Ingeval van “vreemde oorzaak (art.1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant te hebben verwittigd.  Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn.

De klant erkent kennis en akte te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.  Hij/zij erkent dat deze documenten de integrale tekst uit te maken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen de partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.  Indien mocht blijken dan een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

Ingeval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van Antwerpen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.  Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb procedure kort geding).  Het Belgisch recht is van toepassing.

Elk bezoek aan Rockhoppersocks.com is onderworpen aan haar algemene voorwaarden.  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.  Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijke bevestigd.

 

Een overeenkomst betreffende de verkoop van goederen door Rockhoppersocks.com komt slechts tot stand door de verzending aan de verkoper van een schriftelijke orderbevestiging, opgesteld door Rockhoppersocks.com, op het daartoe voorziene, door haar gehanteerde en aan de koper meegedeelde, orderbevestigingsformulier, waarvan de inhoud voor beide partijen binden de aard en de omvang van hun wederzijds uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen vastlegt, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

In het kader van het gebruik van de diensten op deze site, gaat u uitdrukkelijk akkoord om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en om deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk mede te delen aan Rockhoppersocks.com en te actualiseren.  Rockhoppersocks.com behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Met betrekking tot de registratieprocedure zal u zich met een toegangscode en een bijhorend paswoord registreren, U verbindt er zich toe het geheim en vertrouwelijk karakter van uw toegangscode en paswoord te bewaren, zodat enkel de personen, waarvan u de naam vooraf aan Rockhoppersocks.com heeft meegedeeld, kennis hebben van dit paswoord.  Ieder gebruik van deze indentificatie-elementen gebeurt op uw eigen volledige verantwoordelijkheid.  In geval van verlies of diefstal of  frauduleus gebruik van deze elementen, of wanneer u reden hebt om aan te nemen dat uw toegangscode en/of paswoord op oneigenlijke wijze of niet-toegelaten personen wordt gebruikt, zal u Rockhoppersocks.com onmiddellijk verwittigen, waarbij deze kennisgeving moet bevestigd worden per aangetekende brief.

Ongeoorloofde praktijken :

Het is verboden om de diensten van Rockhoppersocks.com te gebruiken voor ongeoorloofde, politieke of discriminerende doeleinden.

U verbindt er zich toe geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

U onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan hacking te doen ten opzichte van de website van Rockhopper Socks of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via het internet te bereiken is.

Verder zijn de bepalingen van de wet van 28 november 2000 op informatiecriminaliteit van toepassing.

Het is verboden de diensten van Rockhoppersocks.com te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft :

Dat de goede werking van Rockhoppersocks.com geschaad wordt of  het gebruik van de capaciteit van de verrichtingen voor de andere gebruikers in gevaar gebracht worden;

Dat de integriteit van de computergegevens geschaad of teniet gedaan wordt.

In geval van ongeoorloofd gebruik van deze website kan Rockhoppersocks.com u de toegang tot de website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.  Rockhoppersocks.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door de gebruiker via haar diensten.

Gebruik van Cookies.  Rockhoppersocks.com kan gebruik maken van cookies, kleine stukjes informatie dieop de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst om het gebruik van de website te vergemakkelijken.  Indien u verkiest geen cookies te aanvaarden, kan u deze uitschakelen via uw browsermenu.  In dat geval kan Rockhoppersocks.com u evenwel geen correcte werking van de website garanderen.

Aansprakelijkheidsbeperking.

Het gebruik van de diensten van Rockhoppersocks.com gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.   Rockhoppersocks.com geeft geen enkele waarborg, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten met inbegrip van de prijzen, die in deze site worden voorgesteld.

Ondanks de zorg die Rockhoppersocks.com besteedt aan de opmaak en het gebruik van deze website, kunnen de gegevens technische of inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten of kan het gebruik van de website tijdelijk gestoord of opgeschort worden.  Deze website wordt door Rockhoppersocks.com ter beschikking gesteld zoals hij beschikbaar is .  Rockhoppersocks.com garandeert dan ook niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, evenmin als de permanente beschikbaarheid van de website.  De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om via conventionele kanalen zoals telefoon, brief, … de nodige informatie door te geven of te communiceren met Rockhoppersocks.com.

De informatie vermeld op de website kan voorbijgestreefd zijn.

 

Rockhoppersocks.com is niet verplicht om deze informatie op elk ogenblik up-to-date te houden.

Rockhoppersocks.com kan niet waarborgen dat de voor u beschikbare versie steeds de meest recente versie is

 

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige financiële compensatie.

Rockhoppersocks.com behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de in houd van haar diensten en/of website te optimaliseren, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.  Elk tijdelijk oponthoud of opschorting van activiteiten hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, rechtsreeks of onrechtstreeks.

Rockhoppersocks.com is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens.  Noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.  Ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Rockhoppersocks.com gewaarschuwd werd voor zulke schade.

 

Indien de wetgeving, van toepassing in sommige landen, deze conventionele beperking van aansprakelijkheid niet zou aanvaarden, dan zal de aansprakelijkheid van Rockhoppersocks.com niettemin beperkt worden tot het meest strike minimum dat wettelijk toegelaten is.

Geen waarborg tegen virussen en andere schade.  Rockhoppersocks.com is niet verantwoordelijk voor schade en virussen die desgevallen uw computerinstallatie zouden aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website.  Anderzijds verbindt u er zich toe de grootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen, teneinde te vermijden dat deze website zou aangetast worden door een virus of andere schadelijke elementen, van welke aard ook.

Deze site kan een link bevatten naar websites die beheerd worden door derden.  Rockhoppersocks.com controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet.  Rockhoppersocks.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.  

 

Intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing of wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toelating van Rockhoppersocks.com.  Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

In geval van inbreuk op deze rechten heeft Rockhoppersocks.com het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

 

Privacyregeling

Rockhoppersocks.com verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website.  Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen en om deze desgevallend via analyse te kunnen optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van de klant.  Elke klant, die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd tot inzage van zijn gegevens, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.  Rockhoppersocks.com behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de huidige privacy ten allen tijde aan te passen, met kennisgeving aan de klant via de website of e-mail.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze website wordt beheerd vanuit de zetel van Rockhopper Socks te Balansstraat 115, Antwerpen.  Deze voorwaarden worden derhalve beheerst door Belgisch recht.  Ieder geschil dat voorvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, valt onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.  Door gebruik te maken van de website, onderwerpt de gebruiker zich voor bovengenoemde gevallen aande rechtsmacht van deze rechter, waarbij hij afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechtiging.

 

Ongeldige bepaling.

Indien eerder welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal deze ongeldige of nietige bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.  Alle andere bepalingen blijven gelden.